پس از تهیه اقلام مواد اولیه ، هر کدام در انبارها در واحدهای تولید آماده سازی می شود و فرآیند تولید صندای آمفی تئاتر طی نمودار ذیل انجام می گردد.